پاورپوینت مدیریت تاثیر گذاری

پاورپوینت مدیریت تاثیر گذاری

پاورپوینت مدیریت تاثیر گذاری 16 اسلاید گافمن با چند اندیشه ی اضافی درباره هنر مدیریت تاثیر گذاری، کتاب نمود خود و زندگی روزانه را به پایان می برد. مدیریت تاثیرگذاری در این جهت عمل می کند که شخص را در برابر: 1- یک رشته کنش های غیرمترقبه مانند اداهای قصد نکرده، دخالت های نابجا، خطاهای /// و 2) کنش های قصد کرده ای مانند صحنه سازی، محافظت کند. نخست آنکه، یک رشته روش هایی وجود دارد که مستلزم کنش هایی در جهت تضمین وفاداری نمایشی است. مانند: تقویت وفاداری درون گروهی دوم آنکه، گافمن انواع صورت های انضباط نمایشی را مطرح می کند. مانند: حضور ذهن داشتن در جهت پرهیز از لغزش، نظارت بر خود داشتن و حالت های چهره و لحن بیان اجرای یک نقش را رعایت کردن. سوم اینکه، گافمن انواع دوراندیشی های نمایشی را مشخص می سازد. مانند از پیش مسیر عملکرد اجرای نقش را تعیین کردن، برنامه ریزی در جهت برخورد با موارد ضروری، گزینش هم گروه های وفادار، گزینش حضار مناسب، کارکردن با گروه های کوچک که امکان عدم توافق در آنها ضعیف باشد، حضور عملکرد کوتاهتر در صحنه، جلوگیری کردن از دسترسی حضار به اطلاعات خصوصی و تهیه دستورالعمل …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.