پاورپوینت روش های پژوهش در برنامه درسی

پاورپوینت روش های پژوهش در برنامه درسی

پاورپوینت روش های پژوهش در برنامه درسی 18 اسلاید برنامه درسی پنهان مسلماً چنین چیزی ممکن نیست. عوامل دیگری که جزء برنامه درسی نیست و از دید و مشاهده ی برنامه ریزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت نیز پنهان است، در فکر، عواطف، رفتار و شخصیت فراگیران اثر می گذارند و در اغلب موارد مؤثرتر از برنامه ی درسی پیش بینی شده عمل می نمایند در اثر عوامل ها، نگرش ها و گرایش هایی در فراگیر شکل می گیرند که در ادبیات برنامه ریزی درسی، آن تأثیرات را برنامه ی درسی پنهان می نامند. در واقع برنامه ی درسی پنهان عبارت است از راهبردهای فراگیر در عبور موفقیت آمیز از مانع برنامه ی درسی رسمی یا طرح ریزی شده. به عبارت دیگر، برنامه ی درسی پنهان بخشی از فرآیند آموزشی مدرسه است که به سادگی قابل درک نیست ولی بخشی از آن چه را که فراگرفته می شود، تشکیل می دهد. فهرست تاثیر برنامه ی درسی پنهان بر تجربه های یادگیری شاگردان تبلور پدیدهی تفاوتهای فردی در برنامه های درسی تبلور پدیدهی تفاوتهای فردی در برنامه های درسی برنامه های درسی رسمي سطح کلان سطح خرد برنامه های درسی غیر رسمی برنامه های درسی در ژاپن چالش در برنامه درسي مل …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.