پاورپوینت تحقیق درباره فونداسیون وانواع فونداسیون وروشهای اجرا

پاورپوینت تحقیق درباره فونداسیون وانواع فونداسیون وروشهای اجرا


فوند اسیون د ر پایین ترین قسمت ساختمان قرار د ارد و با توجه به اینکه بار ساختمان از طریق آن به زمین منتقل می شود استحکام فوند اسیون نقش مهمی د ر ایستایی و استحکام کل ساختمان د ارد . به منظور ساخت کلیه ساختمان ها ، رعایت مقررات ملی و ضوابط پی د ر ساخت و اجرای فوند اسیون الزامی است . بر اساس نوع فوند اسیون مورد نیاز برای ساختمان ها تد ابیری باید اتخاذ کرد تا تعاد ل و پاید اری لازم بین بارهای وارد ه و مواضع اتکا روی زمین برقرار شود . بد ین سبب شناخت اصولی روش اجرای فوند اسیون اهمیت د ارد . تعریف شالود ه (فوند اسیون): قسمتی از سازۀ ساختمان که غالباً پایین تر از سطح زمین قرار گرفته و نیروهای وارد ه را به خاک یا بستر سنگی (پی) انتقال می د هد، شالود ه گویند. عمد ه ترین بارهای وارد ه بر سازۀ ساختمان : – 1 بارهای ناشی از وزن سازه (بارهای مرد ه) – 2 بارهای ناشی از اجزای متحرک (بار زند ه) -3 بارهای زلزله ، باد (بارهای جانبی) ابعاد شالود ه ای که بار ستون را تحمل می کند تابع سه عامل « مقد ار بار وارد ه » و « مقاومت خاک بستر » و«جنس مصالح تشکیل د هند ه شالود …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.