مقياس رضایت ج ن س ی یاوری کرمانی

مقياس رضایت ج ن س ی یاوری کرمانی


معرفي ابزار: این مقیاس که احساسات و نگرانی های شخصی را درباره محبت و رابطه جنسی با همسر ارزیابی می کند، توسط یاوری کرمانی (1386) ساخته شده و شامل 17 سوال است و يك نمره كلي درباره ميزان رضايت جنسي فرد را بدست مي دهد. پايايي ابزار: یاوری کرمانی پایایی این مقیاس را 75/0 گزارش کرده است. در پژوهش حاضر نيز پايايي ابزار به روش آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه ضريب حاصله 76/0 بود. روش نمره گذاري: روش نمره گذاري در اين پرسشنامه به شكل مستقيم و بر پايه طيف ليكرت مي باشد، بدين ترتيب كه گزينه خيلي زياد نمره 5 و  گزينه خيلي كم نمره 1 مي گيرد. همچنين نمره بالا در اين ابزار بيانگر رضايت جنسي بيشتر است.k نوع فایل : قابل ویرایش فرمت فایل : doc تعداد صفحات : 2 صفحه …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.