شبنم -Dew

شبنم -Dew

52 اسلاید فارسی وانگلیسی شامل: تعریف شبنم و برفک شرایط تشکیل شبنم و برفک مه و انواع آنها چگونگی تشکیل شبنم و برفک و مه شبنم و برفک و انواع آنها در شبهای آرام و صاف هنگامی که سطح اشیاء (در اثر تابش پرتو فروسرخ) سرد می شود و دمای هوا به زیر نقطه شبنم می رسد ، بخار آب موجود در هوا  متراکم شده و شبنم را تشکیل می دهد . …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.