دانلود پاورپوینت درمانهاي روان كاوي زيگموند فرويد

دانلود پاورپوینت درمانهاي روان كاوي زيگموند فرويد


              شخصیت از دیدگاه فروید فروید شخصيت را ازشش زاويه مختلف درنظرگرفت 1- زاويه مكاني : كه شيوه هاي كاركرد هشيار در برابر ناهشيار را شامل مي شود 2- زاويه پويشي : كه تعامل نيروهاي رواني را شامل مي شود 3- زاويه ژنتيكي : كه به خاستگاه و رشد پديده هاي رواني ازطريق مراحل دهاني، مقعدي، آلتي، نهفتگي و تناسلي مربوط مي شود 4- زاويه اقتصادي : كه توزيع، تغييرشكل، و مصرف انرژي را دربر مي گيرد 5- زاويه ساختاري : كه پيرامون واحدهاي كاركردي نهاد، من و فرامن قرار دارد. 6- زاويه انطباقي : به آمادگي فطري فرد براي تعامل با محيط هاي طبيعي و قابل پيش بيني مي پردازد .   فرويد معتقد بود نيروهاي پويشي اساسي كه شخصيت را به تحرك وامي دارند، اروس (زندگي و ميل جنسي ) و تاناتوس (مرگ و پرخاشگري) هستند . اين نيروهاي مكمل هم، غرايزي هستند كه پايه جسماني دارند، اما درخيال پردازي ها، اميال، احساسها، افكار و به طور مستقيم دراعمال ابراز مي شوند . فرد همواره ارضاي فوري تكانه هاي جنسي و پرخاشگري را مي طلبد اصرار برارضاي فوري، به تعارض هاي اجتناب ناپذير با مقررات …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.