آنالیز دستگاهی HPLC, GC, GC-MS

آنالیز دستگاهی HPLC, GC, GC-MS


کتابی کم حجم و کاربردی برای همه کسانی که به نوعی باآنالیز دستگاهی سروکار دارند که در واقع یک گایدلاین جامع  برای کار با دستگاه های HPLC, GC, GC-MS به زبان ساده وبراساس تجربه های کاری مولف و منطبق بر رفرنس های معتبر و به روز شیمی تجزیه وآنالیز دستگاهی می باشد. کتاب فوق شامل هفت فصل در 144 صفحه می باشد که سعی شده است به صورت خلاصه، جامع و کاربردی تمامی مطالب مورد نیاز گنجانده شوند: فصل اول: با اندازه گیری و علم اندازه شناسی شروع شده است. فصل دوم: در مورد مبانی و روش های کروماتوگرافی توضیحاتی داده شده است. فصل سوم: روش ها و اصول کروماتوگرافی صفحه ای و کار با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) در آزمایشگاه مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم: اصول، مبانی وروش های آنالیز دستگاهی تبیین شده است. فصل پنجم: دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) و چگونگی کار با این دستگاه با جزییات تمام و بصورت قدم به قدم شرح داده شده است.  فصل ششم: دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) و چگونگی کار با این دستگاه با جزییات تمام و بصورت قدم به قدم شرح داده شده است. فصل هفتم: دستگاه کروماتوگرافی گ …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.