ﻧﻘﺸﻪ راه ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ

ﻧﻘﺸﻪ راه ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ


ﭼﺮا ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ؟ 1-1 اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴﺎﺳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژي آﻳﻨﺪه ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، اﺳﺘﻘﻼل در اﻧﺮژي و اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران اﻳﺎﻟﺘﻲ و ﻓﺪرال ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ و ﻗﻮيﺗﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را اﺣﺴﺎس ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﺷﺒﻜﻪاي ﻛﻪ در آن از اﻧﺮژيﻫﺎي ﭘﺎك و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژي در آن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮق ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﻨﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺷﺮﻛﺖ ادﻳﺴﻮن ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ1 )SCE( ﻣﺴﺌﻮل اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﻛﺖ SCE ﭘﻴﺸﺮو در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق و اﻓﺰودن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل 2007، ﺷﺮﻛﺖ SCE ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻧﻘﺸﻪ راه ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در آن ﻧﻘﺸﻪ راه درﺳﺖ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﭘﻴﮕﻴﺮي و اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *