پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

پرسشنامه فرسودگی  تحصیلی

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مربوط به مدرسه توسط سالما- آرو و نا آتانن ( 2005) بر اساس مقیاس فرسودگی برگن ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 15 گویه است که سه بعد خستگی هیجانی (5گویه) ، بدبینی ( 4 گویه) و کارایی (6 گویه) را در بر می گیرد. این گویه ها در یک طیف هفت درجه ای هرگز (0)، بندرت(1) ، گاهی (2)، نظری ندارم (3). بیشتر مواقع (3) ، خیلی از مواقع(5)، همیشه (6) نمره گذاری می شود. نمره کل از مجموع نمرات 15 گویه بدست می آید و نمره های بین 0 تا 90 را در بر می گیرد، نمرات هر بعد از مجموع نمره گویه های آن بعد مطابق جدول ذیل بدست می آید. بعد شماره گویه خستگی هیجانی 1

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »