پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی دارای 3 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد روایی: دارد پایایی: دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد معرفی پرسشنامه این پرسشنامه که به پرسشنامه خودسنجی ایلینویز معروف است، مخصوص موقعیتهای ورزشی است و اضطراب حالتی پیش از مسابقه را اندازهگیری میکند. آخرین نسخه این پرسشنامه توسط مارتنز در سال 1383 تنظیم گردیده است. این آزمون شامل 27 سؤال است و سه خردهمقیاس دارد: اضطراب شناختی، اضطراب بدنی و اعتماد به نفس. این سه خردهمقیاس ماهیت چند بعدی اضطراب را منعکس میکنند. مفاهیم و خرده مقیاسها 1- اضطراب شناختی: به جنبههای ذهنی و شناختی

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »