مبانی نظری توسعه کارآفرینی روستایی بر اساس SWOT

مبانی نظری توسعه کارآفرینی روستایی بر اساس SWOT

مبانی نظری توسعه کارآفرینی روستایی بر اساس SWOT

فایل ورد می باشد 78 صفحه ورد قابل ویرایش برای فصل دوم پایان نامه فهرست مطالب آن فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق .. 13 2-1- مقدمه. 14 2-2- تعاریف ومفاهیم. 15 2-3- مفهوم کارافرینی.. 15 2-3-1- مفهوم کارافرین : 16 2-3-2- تاریخچه کارآفرینی.. 16 2-3-3- کارآفريني در کشور 18 2-3-4- وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن.. 19 2-3-5- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ.. 20 2-3-6- اﺑﻌﺎد ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ.. 21 2-3-7- ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ.. 23 2-3-8- ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ.. 24 2-3-9- ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻇﻬﻮرﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن.. 24 2-4- کارافرینی روستایی:

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »