علم النجوم (مصور)

علم النجوم (مصور)

علم النجوم (مصور)

رساله علم النجوم رساله ایی هندی ترجمه شده به زبان فارسی میباشد ..این کتاب درپنجاه و دو باب در ابواب مختلفی چون کیفیت کواکب ونجوم دراستخراج اوقات سعد ونحوس,مسائل مربوط به پرورش اسب,شناخت فیل وامور مربوط به درمان ,بیان آلات موسیقی,بیان وساخت اسلحه,بیان وکیفیت اشجار,طبابت وعلاج امراض وبیان ادویه مفرده ومرکبه واسباب علامات امراض هندی وفارسی,بیان لحمیات جانوران وخواص و فواید, بیان احضارات علوی وسفلی ازمحمدبن سراج الدین سکاکی,اشکال حکمای تقدم وطلسمات , بیان طلسمات مجربه از کتاب ممالک الملوک بلیناس حکیم,بیان سحر وافسون فارسی وهندی,بیان ساخت عطریات,بیان اصطرلاب,قیافه شناسی,تعبیرخواب,بیان علم خط وعلوم دیگر که فهرست کامل آن به شرح زیر میباشد… باب اول:درکیفیت هفت آسمان وملائکه آن وبروج وغیره واین درچند فصل است باب دوم:دربیان کواکب سبعه وبروج ومنازل ودرجات وبیرون آوردن تقویم هرساله به طریق هندوخراسان

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »