طلب الشفاء(طب سنتی)

طلب الشفاء(طب سنتی)

طلب الشفاء(طب سنتی)

طلب الشفاء رساله ایی با موضوع طب سنتی ازجمله منابع باارزش دراین زمینه میباشد که در شسصت ونه فصل به طور مفصل به بیان بیماریها وساخت داروها میپردازد…اصل این نسخه هندی میباشد که به فارسی برگردانده شده است…فهرست این نسخه به شرح زیر میباشد باب اول:درفرهنگ اسماء دواها واجساد وکهارها واحجار دردوفصل ذکرشده باب دوم:درمعرفت وخواص جواهر واحجار خاص که قریب به جواهرندومهرها وپادزهرها ومومیایی ها وخواص چنداجساد وکهارهادرسه فصل ذکرشده باب سوم:درمعرفت وزنها دردوفصل ذکرشده باب چهارم:درکشتن اجساد وغیرهم وبیان خواص وخوراک آنها ودر دفع مضرات آنها وباز زنده کردن همه اجساد کشته را درچهارفصل ذکر شده باب پنجم:درساختن وخواص رسها یعنی رسانک وجرانکس ها با انواع چند باب ششم:درخواص حبها وکولی ها به دوفصل ذکرکرده شد باب هفتم:درساختن وخواص معجونات ومفرحات به دوفصل ذکر شده باب هشتم:درساختن وخواص جوارشها دردوفصل

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »