دانلود پروژه طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز براي سیستم ترمز ضدقفل ABS

دانلود پروژه طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز براي سیستم ترمز ضدقفل ABS

دانلود پروژه طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز براي سیستم ترمز ضدقفل ABS

دانلود پروژه طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز براي سیستم ترمز ضدقفل ABS تعداد صفحات: 110 فرمت: WORD سیستم ترمز ضدقفل خودرو امروزه به یکی از تجهیزات اصلی خودروهاي امـروزي تبـدیل شـدهاست. ترمز ضدقفل جهت دست یافتن به بیشینه شتاب منفـی از طریـق جلـوگیري از قفـل شـدنچرخ ها در حین عملیات ترمزگیري طراحی شده است، زیرا در صورت قفل شدن چرخ ها در حـینعملیات ترمزگیري، فاصله توقف خودرو افزایش یافته و نیز فرمان پذیري خودرو کاهش م ییابـد . در سیستم هاي متداول ترمزهاي ضدقفل از جداول آماده شده جهـت محاسـبه گشـتاور ترمـزي بـرايسناریوهاي مختلف ترمزگیري استفاده می شود. این کنترل کننده هـا توسـط روش سـعی و خطـا درشبیه سازي و آزمایش هاي میدانی تنظیم م یشوند. ولی به علت غیرخطی بودن دینامیک خـودر و و وجود عدم قطعیت هاي

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »