دانلود مقاله حقوق استرداد مجرمين

دانلود مقاله حقوق استرداد مجرمين

دانلود مقاله حقوق استرداد مجرمين

دانلود مقاله حقوق استرداد مجرمين مفهوم لغوياستردادعبارت است از: بازگرداندن، تسليم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگي امادراصطلاح حقوقاستردادعبارت است ازتحويل يك متهم يا فرد مجرم به كشوري كه متهم يا مجرمدرقلمرو آن كشور مرتكب جرمگرديده يا متهم به ارتكاب آن مي باشد. پروفسور گارواستردادرا چنين تعريف ميكند: قدرت هر كشور محدود است به سرحدات آن كشور ولي دولت‌ها براي اجراي احكام كيفريو قضايي خود با يكديگر نوعي همكاري متقابل دارند كه به اين همكاري متقابلاستردادمي‌گويند. درسال 1339 قانوناستردادمجرميندرايراننيز تصويب شد. با بررسيتطبيقي كهدرقوانينچند كشور صورت گرفتهنشان داده كه تقريباً متن اكثرقوانيناز يك الگوي مشابهتبعيت مي كند. علت اين امر بين المللي بودن موضوع قانون يعنياسترداداست. اين قانوندر 26 ماده و يك تبصره بهتصويب رسيده كهدرفصل اولآن شرايطاسترداددرفصل دوم ترتيباستردادمعين گرديده ودرماده 1 قانون

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »