جزوه فیزیولوژی سلول

جزوه فیزیولوژی سلول


 فرمت فایل : pdf تعداد صفحات: 28 جزوه فیزیولوژی سلول در دانشگاه تدریس شده و توضیحات فایل پاورپوینت فیزیولوژی سلول می باشد توصیه اینجانب این است که این دو فایل با همدیگر دانلود شوند چون مکمل یکدیگرند . محتوای شامل تعریف فیزیولوژی : ترکیبات بدن 1) آب: محیط لازم جهت انجام واکنش ها را فراهم می کند 2 ) الکترولیت ها: یون های مختلف محلول در آب (سدیم- کلسیم- پتاسیم- کلر …….) 3) پروتیئنها: دو نوع : 4) لیپیدها: کلسترول و فسفولیپیدها و تری گلیسریدها 5)   کربوهیدراتها : فیزیولوژی سلول : مقایسه بین پروکاریوت ها و یوکاریوت ها چرخه سلولی پستانداران اندامک های یک سلول یوکاریوت : فیزیولوژی غشاء سلول : وظایف غشای سلول : سیالیت غشای سلول کربوهیدراتهای غشاء پروتئينهای غشاء : اسکلت سلولی (Cytoskeleton) : هسته سلول : ریبوزوم ها : دستگاه گلژی : شبکه اندوپلاسمی : میتوکندری : لیزوزم : انواع اتصالات بین سلولها اتصالات محکم ( Tight Junction or Zonula Occludence): اتصالات شکافدار ( Gap Junctions) عبور ومرور مواد از غشای سلول 1) انتشار (Diffusion) انتشار …

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *