تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی دبیران شهرستان یزد

تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی دبیران شهرستان یزد

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی دبیران انجام پذیرفت. ابزار گردآوري داده‌ها شامل دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی و رضایت شغلی بود که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه و تنظیم شد . پایایی پرسشنامه‌ها بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس 21، محاسبه شد. نتايج نشان داد تاثیر مثبت معني دار هوش هیجانی بر رضایت شغلی دبیران وجود دارد فرمت فایل وی دی اف تعداد صفحه 15 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .