بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و عملکرد در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات استان تهران

بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و عملکرد در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات استان تهران


هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و عملکرد در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات استان تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شرکتهای فناوری اطلاعات استان تهران به تعداد 120 نفر  می باشد که به روش تصادفی انتخاب شدند.جهت سنجش استراتژی کسب  و کار در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات، از پرسشنامه استراتژی کسب و کار گیلگئوس (2005) و جهت سنجش عملکرد سازمان در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات، پرسشنامه عملکرد سازمان مالتیک به کار گرفته شده است به منظور پاسخ به سؤالات تحقیق و تعمیم نتایج ازآمار استنباطی با روش همبستگی  و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.  نتایج تحقیق حاکی از آن است که استراتژی کسب وکار یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی است به کارگیری استراتژی های کسب و کار، تاثیر به سزایی در عملکرد شرکتها دارد در واقع بین استراتژی کسب و کار و مولفه های آن (عوامل مدیریتی، عوامل مالی، عوامل بازاریابی) و عملکرد شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات رابطه معنی داری وجود دارد.   فهرست مطالب عنوان         & …

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »