آزمون میانگین جامعه در نرم افزار SPSS

آزمون میانگین جامعه در نرم افزار SPSS

آزمون میانگین جامعه در نرم افزار SPSS

پارامتر چیست؟ آماره چیست؟ توزیع نمونه گیری چیست؟ خطای معیار چیست؟ تفاوت خطای معیار و انحراف معیار چیست؟ چگونه توزیع نمونه گیری میانگین را به دست آوریم؟ توزیع نرمال چیست؟ قضیه حد مرکزی چیست؟ آزمون t برای میانگین جامعه محاسبه احتمال معنی داری آزمون های ناپارامتری برای میانگین جامعه آزمون ویلکاکسون آزمون علامت

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »