آزمون حل مسئله خلاق CPS باسادر

آزمون حل مسئله خلاق CPS باسادر

آزمون حل مسئله خلاق CPS باسادر

پرسشنامه آزمون حل مسئله خلاق CPS باسادر دارای 3 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد بخشی از محتوا :: روایی: دارد پایایی: دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع : دارد پایایی آزمون به روش آزمون- بازآزمایی )762/0=r( و آلفای کرونباخ) 884/0=a( این آزمون روی 320 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز فسا نشان داد که این آزمون از روایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج آلفای کرونباخ به شرط حذف هر گویه نیز نشان داد که لزومی به حذف هیچ گویهای نمیباشد. همبستگی این آزمون با آزمون خلاقیت تورنس، با خردهمقیاسهای انعطافپذیری )603/0=p≥0/01 & r(، سیالی) 596/0=p≥0/00 & r( و ابتکار) 464/0=p≥0/01 & r( نشان از قابل قبول بودن روایی همزمان آزمون حل

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »