14-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(2)(انگشت گذاری شده)

ator

14-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(2)(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(2)(انگشت گذاری شده) 1-  یه روز  2- چشم  3- بنویس 4- بلالیم 5-کاروان تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو […]

15-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه ای ایران (انگشت گذاری شده)

ator

15-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه ای ایران (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه ای ایران  (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

16-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه روز برفی (انگشت گذاری شده)

ator

16-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه روز برفی (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه روز برفی (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی … دریافت فایل

17-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه حالا که میروی (انگشت گذاری شده)

ator

17-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه حالا که میروی (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه حالا که میروی (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 50 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

18-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه Love Story(انگشت گذاری شده)

ator

18-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه Love Story(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه Love Story(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 50 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

19-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه مگه جنگه (انگشت گذاری شده)

ator

19-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه مگه جنگه (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه مگه جنگه (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 30 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

20-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(3)(انگشت گذاری شده)

ator

20-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(3)(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(3)(انگشت گذاری شده) 1- ای ایران  2- روزبرفی  3- حالا که میروی 4- Love Story  5-مگه جنگه تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 50 به بالای بیر شامل نت […]

5-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب ها (انگشت گذاری شده)

ator

5-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب ها (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب ها (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

6-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد(انگشت گذاری شده)

ator

6-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

7-نت پیانو و آموزش تصویری عشق تو (انگشت گذاری شده)

ator

7-نت پیانو و آموزش تصویری عشق تو (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری عشق تو (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

Subscribe US Now