11-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه بنویس (انگشت گذاری شده)

ator

11-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه بنویس (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه بنویس (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 30 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

10-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه چشم من (انگشت گذاری شده)

ator

10-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه چشم من (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه چشم من (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

9-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه اگه یه روز بری سفر (انگشت گذاری شده)

ator

9-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه اگه یه روز بری سفر (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه اگه یه روز بری سفر (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   […]

8-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(1)(انگشت گذاری شده)

ator

8-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(1)(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ)(1)(انگشت گذاری شده) 1- این آخرین باره 2- قربون مست نگاهت (مازیار فلاحی) 3- تولد (انوشیروان روحانی) 4- سلطان قلب ها (انوشیروان روحانی) 5-عشق تو(امیرعباس گلاب) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح […]

7-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه عشق تو از امیر عباس گلاب(انگشت گذاری شده)

ator

7-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه عشق تو از امیر عباس گلاب(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه عشق تو از امیر عباس گلاب(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   […]

6-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد از انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده)

ator

6-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد از انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد از انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 30 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی … دریافت فایل

5-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب هااز انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده)

ator

5-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب هااز انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب هااز انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 30 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت […]

4-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه قربون مست نگاهت از مازیار فلاحی(انگشت گذاری شده)

ator

4-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه قربون مست نگاهت از مازیار فلاحی(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه قربون مست نگاهت از مازیار فلاحی(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی … […]

3-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه این آخرین باره (انگشت گذاری شده)

ator

3-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه این آخرین باره (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه این آخرین باره (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : متوسط مناسب برای تمرین 50 به بالای بیر … دریافت فایل

نگاهی به طرحواره درمانی

ator

نگاهی به طرحواره درمانی طرحواره درمانی توسط جفری پونگ (2003) با رجوع مستقیم به نظریه دلبستگی مطرح شده این نظریه شامل نظریه شناختی رفتاری – نظریه گشتالت و روان پوشی است که سهم برابری از مولفه های شناختی و رفتاری و تغییرات عاطفی – تکنیک های تجربی و رابطه درمانی […]

Subscribe US Now